//////

ZAWIESZENIE KÓŁ I OSI

No Comments »

Zawieszenie samochodu jest to układ elementów spręży­stych łączący koła jezdne, osie lub mosty napędowe z ramą łub wprost z nadwoziem samochodu. Sprężynującymi ele­mentami zawieszenia są najczęściej resory i amortyzatory. Zadanie zawieszenia polega przede wszystkim na tłumieniu wstrząsów nadwozia wywoływanych toczeniem się kół jezdnych samochodu po nierównościach nawierzchni oraz łagodzenie wszelkiego rodzaju drgań występujących pod­czas ruchu pojazdu. Zawieszenie samochodu chroni więc nie tylko przewożone osoby lub ładunek przed szkodliwymi wstrząsami i drganiami,, ale również ogranicza zużycie elementów pojazdu, czyli zwiększa jego trwałość

Samochody od A do Z Lipiec 7th 2015

UKŁADY KIEROWNICZE PRZYCZEP

No Comments »

Kierowanie przyczepą jednoosiową nie wymaga stosowania^ specjalnego mechanizmu kierowniczego. Zadanie to speł­niają koła pojazdu ciągnącego. Natomiast przyczepy dwu­osiowe i wieloosiowe z reguły mają . układy kierowniczej które skręcają w bok przednie koła przyczepy lub większą liczbę kół. Ze względu na wykonanie rozróżnia się dwa rodzaje ukła­dów kierowniczych przyczep: wózek z obrotnicą ; belka osi przedniej przy­czepy związana jest z ramą za pośrednictwem obrotnicy; górny krąg obrotnicy przymocowany jest do ramy przyczepy iopierasię na dolnym kręgu wózka za pośrednictwem rólek w środku kręgu wózka znajduje się gniazdo, w które wchodzi czop królewski, mocowany do ramy; siły pociągowe, hamo­wania i boczne przenoszone są przez czop królewski, nato­miast wszystkie siły pionowe przez rolki rozmieszczone na obwodzie kręgów; podczas jazdy pociągu drogowego do tyłu konieczne jest zablokowanie obrotnicy .

Samochody od A do Z Lipiec 7th 2015

RAMIĘ KIEROWNICY

No Comments »

Ramię kierownicy, za po­średnictwem pionowego wałka może przekręcać wałek wzdłuż­ny zaopatrzony w ramiona ze sworzniami, kulistymi, które przekazują ruch na układ drążków kierowniczych kół przednich i tylnych. Ramię przednie jest osadzone na stale, zaś ramię przesuwne może przemieszczać się poosiowo po wałku wzdłużnym. W położeniu pokazanym; układ kierowania tylnymi kołami jest wyłączony, a zaczep ramienia wchodzi we wnękę w dźwigni .zamocowanej na stałe do poprzeczki ramy. W celu włączenia układu kiero­wania tylnych kół przesuwa się dźwignię, która poprzez cięgło powoduje sprzężenie ramienia przesuwnego z ukła­dem drążków kierowniczych tylnych kół.

Samochody od A do Z Lipiec 7th 2015

USUNIĘCIE NIEDOGODNOŚCI

No Comments »

Aby usunąć tę niedogodność me­chanizmy kierujące tylnych osi przeważnie okresowo się wyłącza, co umożliwia szybką jazdę w sprzyjających wa­runkach drogowych.    Układ kierowania wszystkimi kołami pojazdu dwuosio­wego jest dość skomplikowany . Działanie takiego układu polega na jednoczesnym skręcaniu kół przednich w kierunku zakręcania i. kół tylnych w kie­runku przeciwnym (np. przednie w lewo, a tylne w prawo). Stosowane są również i inne układy tego rodzaju, przy zacho­waniu podanej zasady działania .Na wzmiankę zasługuje wykonanie mechanizmu kierowania tylnych kół przystosowanego do ryglowania ich w położe­niach środkowych.

Samochody od A do Z Lipiec 7th 2015

SPECJALNE UKŁADY KIEROWNICZE

No Comments »

Niektóre pojazdy o przeznaczeniu specjalnym wyposaża się w układy kierownicze różniące się poważnie od typo­wych. Dotyczy to przede wszystkim pojazdów terenowych oraz ciągników 1 przyczep ciężarowych i autobusowych. Zwiększenie zwrotności takich pojazdów lub zapewnienie toczenia się kół drugiej lub dalszych osi śladem kół przed­nich osiąga się przez kierowanie kołami więcej niż jednej osi. Pojazd samochodowy o dwóch lub więcej osiach z kołami kierowanymi jest zwrotniejszy niż pojazd o kierowanych kołach przednich jednej tylko osi. Z uwagi na diiżą skłon­ność do zarzucania na zakrętach pojazd o kołach kierowa­nych przedniej i tylnej osi nie powinien rozwijać zbyt wy­sokich prędkości ruchu.

Samochody od A do Z Lipiec 7th 2015

WEWNĄTRZ ŚLIMAKA

No Comments »

Wewnątrz ślimaka na klinach porusza się końcówka wału kierownicy zaopatrzona w tłoczek uszczel­niający. Pierścień zabezpieczający utrzymuje wał kie­rownicy w położeniu roboczym. Wnętrze ślimaka wypełnia olej, który może być wyciskany poprzez kanaliki wypływowe. Jeżeli nacisk na koło kierownicy działający w osi jej wału przekracza 100 kG, wówczas pierścień zabezpiecza­jący zwalnia wał, który przesuwa się poosiowo ruchem hamo­wanym, wskutek dławienia przepływu oleju przez kanaliki. W ten sposób uzyskuje się skuteczne działanie amortyzu­jące, chroniące w poważnym stopniu kierowcę przed obra­żeniami.

Samochody od A do Z Lipiec 7th 2015

KIEROWNICA BEZPIECZNA

No Comments »

Kierownica „bezpieczna”. Statystyka wypadków samo­chodowych wskazuje, że kierownica jest często przyczyną poważnych obrażeń kierowcy. W razie zderzenia koło kie­rownicy łatwo ulega odkształceniu i jego piasta ma wtedy możność wbicia się wklatkępiersiowąkierowcy. Abyzmniej- szyć niebezpieczeństwo grożące kierowcy wskutek uderze­nia piersią o koło kierownicy, często umieszcza się ją w pew­nej odległości od wieńca połączonego z nią za pomocą sko­śnych ramion o pewnej elastyczności. Bezpieczeństwo kierowcy można znacznie zwiększyć przez wbudowanie amortyzatora umożliwiającego poosiowe ustępowanie wału kierownicy w razie dużego nacisku na jej koło’ (np. teleskopowa kierownica systemu PORSCHE.

Samochody od A do Z Lipiec 7th 2015